041 328 558 pgd.ambrus@gmail.com

Mesec požarne varnosti 2021

0 Komentarjev

Potresov ne moremo preprečiti, lahko pa se nanje pripravimo. Požar pogosto nastane kot posledica potresa, število žrtev zaradi požara je lahko večje kot zaradi potresa. Z ustreznimi preventivnimi ukrepi ter ukrepi osebne in vzajemne zaščite se lahko prepreči nastanek požarov ob potresu oziroma se zmanjšajo njihove posledice.

Pred potresom

Požar je pogost pojav ob potresu. Povzročijo ga lahko poškodovana plinska napeljava in trošila, električna napeljava in porabniki električne energije, grelne in kurilne naprave, uporaba odprtega ognja, človeška nepazljivost in drugo. S pravilno nameščenimi in ustrezno vzdrževanimi plinskimi, električnimi, kurilnimi in grelnimi napravami lahko zmanjšate možnost nastanka požara ob potresu. Seznanite se, kje so elektro omarica, glavna požarna plinska pipa in glavni ventil vodovodne napeljave. Vnetljive tekočine hranite v zaprti embalaži, skladno z navodili proizvajalca. Na dostopnem mestu naj bosta pripravljena priročno orodje za reševanje in gasilnik. Pravočasno se seznanite, kako se ustrezno pripraviti na potres, kako ravnati med njim in po njem. Poučite se o splošnih preventivnih ukrepih za preprečevanje požara. Seznanite z ukrepi tudi družinske člane. Posebno pozornost namenite otrokom, starejšim osebam, gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam ter osebam, ki jim pomagajo. Več o tem, kako se pripraviti na potres, kako ravnati med potresom in po njem ter o splošnih preventivnih ukrepih varstva pred požarom, lahko preberete na spletnih straneh: www.gov.si/teme/potres/ in www.gov.si/teme/pozar/ .

Med potresom

Ostanite mirni! Upoštevajte ukrepe, kako ravnati med potresom. Oddaljite se od oken in drugih steklenih površin, poiščite zaklon na varnem mestu in si zaščitite glavo. Ne tecite iz stavbe! Ne uporabljajte dvigal ali stopnic in ne skačite skozi okna! Že med potresom bodite pozorni, če bi kje lahko zagorelo. Med potresom se pogosto poškodujejo ali celo porušijo dimniki, s čimer se možnost za nastanek požara poveča.

Po potresu

Po potresu najprej poskrbite za svojo varnost in varnost družinskih članov. Če lahko, preverite, ali je kje zagorelo in pogasite začetni požar. Zaradi nevarnosti eksplozije ne uporabljajte odprtega ognja (ne prižigajte cigaret, vžigalic, vžigalnikov). Če ni elektrike, za razsvetljavo uporabite baterijsko svetilko ali svetilne palice. Ne uporabljajte sveč. Te se lahko ob popotresnih sunkih prevrnejo in povzročijo požar.

Plinska napeljava in trošila Plinska napeljava se lahko med potresom poškoduje. Zaradi uhajanja plina lahko nastane velika nevarnost za nastanek eksplozije ali požara. Če vonjate plin, opazite poškodbe na napeljavi ali niste prepričani, če je z njo vse v redu, zaprite glavno požarno plinsko pipo oziroma ventil plinske jeklenke, prezračite prostor in ne uporabljajte ognja. Plinsko napeljavo in plinska trošila naj pred ponovno uporabo pregleda strokovnjak.

Električna napeljava in porabniki Ob potresu se lahko poškodujejo električna napeljava in porabniki električne energije, ki so lahko pod napetostjo. Stik z njimi je lahko nevaren. Če lahko, poškodovano električno napeljavo in porabnike električne energije izklopite iz električnega omrežja. Zaradi poškodovane napeljave in porabnikov električne energije lahko pride do pregrevanja ali iskrenja, kar lahko povzroči požar. Ob potresu se lahko izlije oziroma pušča voda. Stik poškodovane električne napeljave in porabnikov električne energije z vodo lahko predstavlja nevarnost. Poškodovano električno napeljavo in porabnike električne energije naj pregleda in zamenja strokovnjak.

Grelne in kurilne naprave Na poškodovanih grelnih, kurilnih in dimovodnih napravah lahko pride do požara, uhajanja ogljikovega monoksida in zastrupitve. Po potresu ugasnite ogenj v pečeh oziroma izklopite druge vire gretja in prezračite prostor. Po potresu naj grelne, kurilne in dimovodne naprave pred ponovno uporabo pregleda strokovnjak. Razpoke v dimovodni napravi so lahko vzrok za požar.

Razlitje vnetljivih tekočin Ob razlitju vnetljive tekočine ne uporabljajte odprtega ognja oziroma orodja ali naprav, ki bi lahko povzročile iskre. Uporabite priročna absorbcijska sredstva. Ob večjem razlitju pokličite na številko 112.


Letak meseca požarne varnosti lahko prenesete tukaj https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSZR/Datoteke/Projekti/Oktober-mesec-pozarne-varnosti/Potres-Kako-ravnati-Plakat-za-otroke-kolofon-URSZR-za-tisk.pdf


Več podatkov in navodil kako ravnati v primeru nesreče, si lahko ogledate na povezavi https://www.gov.si/podrocja/obramba-varnost-in-javni-red/varstvo-pred-naravnimi-in-drugimi-nesrecami/napotki-prebivalcem-ob-nesrecam/ .


Vir: www.gov.si